OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím, internetovým obchodem www.intelligentfood.cz,
a kupujícím, zákazníkem internetového obchodu www.intelligentfood.cz.

Podrobnosti o prodávajícím:
Intelligentl s.r.o.
IČ: 08059870
DIČ: CZ08059870
Na Petřinách 1897/29, Břevnov, 162 00 Praha 6 
Spisová značka: C 312296 vedená u Městského soudu v Praze
E-mail: info@intelligentfood.cz

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek,
pak strany sjednávají, že vztah se řídí legislativou České republiky a Evropské unie.
Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpis

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Nákup probíhá výběrem požadovaného zboží, vyplněním objednávkového formuláře a následnou platbou.
Potvrzením objednávkového formuláře kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

K uzavření kupní smlouvy dochází v momentu zaplacení dané objednávky. Prodávající se po zaplacení objednávky
kupujícím zavazuje dodat kupujícímu zboží v rozsahu objednávky

PLATBA A DOPRAVA

Kupující má možnost vybrat následující způsoby platby:


Převodem na účet – platba na bankovní účet číslo 2001613342/2010 – Fio banka, a.s.
Platební karta – online platba přes platební bránu Comgate se zabezpečením 3D Secure. Brána podporuje všechny běžné platební karty.

Zboží bude po zaplacení odesláno Zásilkovnou, PPL, DPD nebo jiným přepravcem, kterého lze zvolit u objednávky.
Cena dopravy se liší podle cílové země a obsahu objednávky.

ZÁRUKA A REKLAMACE

Záruční a reklamační podmínky na zboží prodávané prostřednictvím našeho internetového obchodu se řídí a jsou v souladu
s platnou legislativou České republiky (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku) a Evropské unie.

Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží musí kupující oznámit e-mailem na adresu info@intelligentfood.cz neprodleně po převzetí zboží
(nejpozději do 2 dnů). Následně nejpozději do 30 dnů prodávající kontaktuje reklamujícího ohledně dalšího postupu reklamace.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Zákazník spotřebitel má právo do 14 dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy a zakoupené zboží vrátit. Nevztahuje se to na otevřené zboží
anebo produkty, které podléhají hygienické ochraně. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemně prodávajícímu odesláno do 14 kalendářních dnů
od převzetí zboží. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno neotevřené,
nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Zboží, které si zákazník nevyzvedne od přepravce nebo do konce doby uloženi,
případně vrátí se zpět prodávajícímu, nemá nárok na vrácení peněz. Pouze do 14 dnů od nevyzvednutí zásilky má zákazník nárok na jeho opětovné
odeslaní prodávajícím a to pouze po uhrazeni vyčísleného poplatku prodávajícím za další dopravu a náklady spojené s manipulaci se zásilkou.

Adresa pro příjem vráceného zboží: 
The Intelligentl s.r.o.
Na Petřinách 29
162 00 Praha 6
Česká republika

MIMOSOUDNÍ UROVNÁNÍ SPORŮ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky
a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Intelligentl s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt
mimosoudního řešení sporu. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Intelligentl s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat
prodávajícího za účelem vyřešení nastalé situace. A to e-mailem na info@intelligentfood.cz.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Práva uživatele plynoucí z GDPR
  • Uživatel má možnost požadovat od Správce:
  • Přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
  • Jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
  • Vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR).
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které o sobě poskytl Správci.
  • V otázkách zpracování osobních údajů může uživatel kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@intelligentfood.cz
  • Informace o využívání cookies